Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE PRZEDSZKOLA:

Przedmiotem działalności Przedszkola nr 10 jest edukacja w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole

 1. realizuje programy uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Przedszkola nr 10.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE SZKOŁY:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje:
  • - programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • - ramowy plan nauczania;
 5. realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-02-2018 - Edycja treści.

31-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 82